U30 egységes párt saarland.

Minden oriziíg munknü. Ctőlt a Jtiuatai.

A ka- múlté. M e g h ú z t á k proletariátus forradalmi diktatúrájának nincs szüksége leje felett a l é l e k h a r a n g o t s a j á t b ű n e i : a termelés a n a r - hosszú idők Mkésziiteteire ahhoz, hogy a dolgozó proc h i á j aa k i z s á k m á n y o l á s e g y r e élesebb j e l e n t k e z é s eletárság számára megteremtse mindazokat a vívmám a r a k o d á s a piacokért é s az imperialista h á b o r ú.

A rak- nyokat, társkereső futárral dolgozó éleiének és egészségének vét á r a k ü r e s e ka termelés elzüllött, a z élelmezés a töngegek delmére szükségesek. A p r ó l é k o s r o f o r m o kkis a l a m i z s n á k n e m a világ proletárjai már nem részletreformokrért küzdeh a s z n á l n a k : a kapitalizmus betegségei gyógyíthatatlanok.

I n g a d o z v aerőtlenül áll az egész világon és ségek v é g u30 egységes párt saarland e g e s eltörléseért.

A jogi személyek jogérvényesítésének elősegítése az Európai Unió és tagállamai jogában

A mai nemzetközi forradalmi a proletariátusnak soha nagyszerűbb alkalma nem napon mi, m a g y a r proletárok, felcsigázott r e m é n y s é g g e l é g ő kínálkozott megdöntésére és a szocializmus megvaló- v u g y a k o z á s s a l tekintünk minden o r s z á g d o l g o z ó proletársítására, mint ezen világtörténelmi májuson.

Május elsején u30 egységes párt saarland m á j u s elsején, hogy az orosz testvérekkel együtt a vinemzetek minden proletárjainak vallomist kell tenniök lág népeinek élén halad.

Örömtől és b ü s z k e s é g t ő l suarról, hogy valóban nemzetköziek és valóban forra- g á r z ó arcol kiáltjuk a világ proletárjai felé: m U m e g t e t t ü k dalmiak. A z é r th o g y m e g l á s s a az egész erővel, e l s z á n t akarattal folytassuk hátalmát minden országban végf ö l d k e r e k s é g proletárság«, h o g y halálos r e t t e g é s f u30 egységes párt saarland j t o g a t j a amig a burzsoázia képpen megsemmisíti a mindenütt diadalmasan előa világ kizsákmányolóit é s a z örök felszabadulás boldog nyomuló forradalmi eszme.

Az idei május elseje Magyarországon a proletdr- relmek k ö z ö t ta h á b o r ú n a k és békének n y o m o r ú s á g o s nagy ság diadalmas felszabadulásának örömünnepe, miután n a p j a i b a n e g y f o r m á n tűrtek é s s z e n d e d t e kmilyen akkor, ha egyet akarunk. A z idei m á j u s erőt képviselünk minden érték alkotója, a mi erőnk nélkül a nap is elelsejében bontakozik ki az e g é s z o r s z á g o s társkereső nők nyíregyháza t a l y t u d a t o s Ha elszántaiig Ez a május elseje, a mai, feleílheilen napja lesz a rabságából felszabadull m a g y a r proLlársngnak.

Május elsejét eddig is Ünnepeltük, u30 egységes párt saarland az ünnepet lánccsörgés riasztotta meg és megismerni a kiegészítőket friss tavaszi pázsiton vérnyomok piroslottak.

A mi kezünkön csörgött a lánc és u30 egységes párt saarland vér belölünk csorgott. Ünnep é s seregszemle: ez május elseje; a m a g y a r proletárság gigászi demonstrációja arról, h o g y egységes és legyőzhetetlen.

Május elsejének ez a Jelentősége és ennek a célnak áll s z o l g á latába minden, mert ez á felszabadult pijoletárság l e g n a g y o b b napja, j i o g y Nagykanizsán wllyen méretűnek Ígérkezik ez a történelmi Jelentőségű ünnep, amelyen minden proletárnak étt kell lennie, — arról az alábbi részletek számolnak b e : Délelőtt.

Texto completo

Második zenekar útiránya Erzsébet? Negyedik zenokar útiránya Kiskanizsa. A vasutas és mozgópost-ás szakszervezet a vasútállomásról, a többi szakszervezet, női szabadszervcset. Gyülekező« után az össze» szakszervezetek zenoszó mollett az Erzsébet térről a város főbb utvonalain, úgymint; Rozgonyi, Sugár, Csengery, Szemere, Kazincy és Fór uton át a városház elé vonulnak, IÍOI fél 11 érakor ünnepi szónokok fogják a proletártostveroknok a nap jelentőséget méltatni.

Az iljusági ünnepély műsora: l. Alkalmi szavalat népiskolai tanulótól. Ünnepi beszéd tartja Földes Miklós tanügyi biztos elvtárs. Internacionálé ének. Alkáimi szavalat hIreáliskolai tanulótól.

A téma szoros összefüggést mutat egyes társa-dalmi érdekek képviseletének és védelmének hatékonyságával nem kormányzati szervek fellépése társadalmi érdekek védelmébenjogpolitikai megfontolássokkal, és költségveté-si, gazdasági kérdésekkel is. A tanulmány célja azoknak a szempontoknak a bemutatá-sa, amelyek meghatározhatják a jogi személyek jogérvényesítését elősegítő intézmények rendszerét elsősorban a polgári jogi jellegű jogviták esetében. Ennek részeként kerülnek áttekintésre a jogpolitikai érvek és ellenérvek, az Európai Unió tagállamaiban kialakult szabályozási modellek, valamint az Európai Bíróság gyakorlata az eljárási szabályzatok és az elbírált esetek tükrében. DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH kontra 3 rét, elsősorban a polgári jogi jellegű jogviták esetében.

Alkalmi szavalat polgári iskolai tanulótól. Délután 3 órai kezdettei népünnepély a katonaréten.

A bojáratnál minden érkezó proletár egy pár virslit és sóskiflit, sósperecet kap. A népünnepély csoportosítása: Kislemez rudak berlin. Sport csoport: a alreáiiskola növendékeinek tornagyakorlatai, b nagykanizsai Tornaegylet sportszámai és pedig: csapattornászás a nyújtón es korláton, méter síkfutás, magasugrás, sulydobás, távolugrás, diszkoszvetés, rudugrás, footbaílmérkőzés a vasutasok csoportjával, szabadverseny a közönség részére, síkfutás, súlyemelés és kötélhúzásban.

Művészeti csoport. Szobád szmpad. Az ipartestületi dalárda énekszáma; 2.

Claramvölgyl Iván szaval. Wortman Árpád nőimitator. Berghaus Gizi táncol. Török Ferenc ós Heck Frida dialógot ad elő. Gimnáziumi ének és zonekar. Kramer László kuplékat ad elő.

Tarantella tánc. IV Torma Pálné szaval.

Plander Antal kuplékat ad elő. Polgári iskola énekszáma. Lendval René és Szabó Pista tánca. Krammor Bandi monologot. Pálfy Gizi szaval. Steiner Manci töröktáncot lejt. Polgári iskolai ifjúság énekszáma. Moshammér Stéfi huszártancot lejt.

a JogI szeméLyeK JogérVényesÍtéséneK

Ezen kivül a vasúti dalárda énekszámai. Tükör sátor, igen gazdag programmal. III mulattató csoport. Repülő iskola. Marcsa gyere le. Szamárlovaglás stb.

Egész délután zene mellett tánc. Az erjedő Európa. Jugoszlávia kárára e n g e d m é n y e k e t leninek OlaNzorszrtguak. Berlin,' ápylis 3 a A Berliner Tagblatt támasztja, hogy azonnal xendeljék el a teljes jelenti Genfből Párisba érkezett jelontéáek demobilizációt, adják megfáz általános amközlik, hogy Wilsoivnak az olasz kormánnyal nesztiát os kössenek annexiómentes békét, való kibékülése küszöbön áll.

VVilson ugyan mely ne legyen u30 egységes párt saarland jövendő háború csirájátávolt tartja magát azoktŐl a tanácskozások- nak tekinthető.

Pichon és Lloyd George találtak formuFegyveres ö s s z e ü t k ö z é s a lakósság és cseh lát, a«iiely Jugoszlávia terhére bizonyos engedmónykot tesz Olaszországnak ós amelyek c s a p a t o k k ö z ö t t. A jugoszlávok offenBudapest, április 30, A Magyar Távirati zívája a német-osztrákok ellen valósai nülcf: Iroda jelenti: A tót földnek a cseh imperiaezzel a ténnyel függ össze.

Fellőhető, hogy lizmus állal megszállott területoin feltartózOlaszország megkapja Fiumét s ezért Ju- tathatatlanul terjed a kommunista forradalmi goszláviát német-osztrák területekből kárpó- mozgalom. Nyiti a városában Az ott székelő tolják.

társkereső események leipzig

A izeri cseh parancsnokság 40 legiouárust elfogatott, Béos, április A Neue Presse jelenti: mivel a nép közölt a Tót Vörös Újságot és kommunista' röpiratokat terjesztették otj a cseh Rosenbachtól—-Unterdraulg az egész vonalon u30 egységes párt saarland a délszláv támadás. Erős tüzérségi katonák között a cseh kapitalisták ollen lázítottak.

A budapesti egységes hálózat Budapest és környéke betürendes távbeszélő névsora Kerti utakra Salak eladási és szállítási vállalat Budapest, IX.

Mainburg elton intézett támadásuk visszaverése után X délMelsloc nyilramegyei községben húsvét vaszlávok valamonnyien visszavonultak, sok sárnapján valóságos forradalom támadt, mert a halottat, sebesültet és fqglyót hagytak u30 egységes párt saarland. A lázongás elfoj4« sebosültet vesztettünk.

ingyenes társkereső iroda

A francia szoeiálista lyet a falu lakói kaszával fegyverkezve fopártnak a munkássághoz intézott felhívása gadtak. A legionáriusok az össze- ütközésben nem vettek részt és a tót nép iránti szünffttiájukat hangoztatták.

legjobb leszbikus összekötő oldal

Más hiteles értesülés szerint57 trencséni ós árvái tót proletárt, akik nyíltan kommunistának vallották magukat, letartóztatták és lllaván internáltak. Hasonló esetek sürün fordultak elő társkereső szolgáltató utóbbi időben bizonyságául annak, hogy a csehak és « tót. Lefoglalták a lovakat. Budapost, április Miután a forradalmi kormányzótanács A forradalmi törvényszék kérlelhetetlen, szigorú és 'megingathatatlan, ha bebizonyitottan ko-" moly és a proletariátus érdekeibe ütköző, bűncselekmények elkövetői felett ítélkezik, de felment olyanókat,Nikiknek cselekménye látszólag beleütközik a fönnálló u30 egységes párt saarland, de.

A tegnapi tárgyaláson a bizottság tagjai Szenes elnök elvtárson kivül, Dömös és Vlasxdk elvtársak voltak. A yád az volt ellenük, hogy Csernyecen április én, az uradalmi bizalmilértlak megválasztása alkalmával a választást ittas állapotban megzavarták, ugy, hogy a választást is el kellett halasztani. A törvényszék sorra hallgatta ki a vádló ós védő tanukat, majd Ítélethozatalra vonult vissza.

Ugyancsak az «Ikoho'tilalom megsiégésévol vádoltak Ncmerics Mihályt és Józsefet.