Vallás – Wikipédia

Oldal vallás találkozása

A kereszténység és a vallások A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma Előzetes megjegyzés A kereszténység és a világvallások témájának tanulmányozását a Nemzetközi Teológiai Bizottság nagy többséggel fogadta el munkaprogramnak. A téma általános tárgyalása az albizottság több ülésén és az as, es és ös plenáris üléseken folyt.

A vallások egymás közti viszonyának kérdése napról napra fontosabb. Több tényező is időszerűvé teszi ezt. Ilyen főleg a világ különböző részei közötti egyre nagyobb kölcsönös függés, amely különféle szinteken nyilvánul meg: egyre több országban egyre több ember számára válik hozzáférhetővé az információ nagy népmozgások oldal vallás találkozása le még ma is a technika és a modern ipar sok országban eddig nem sejtett változásokat idéz elő.

Erkölcs[ szerkesztés ] Szinte az összes vallásban megtalálható erkölcsi tanítás az aranyszabálymiszerint ugyanúgy kell bánnunk másokkal, mint ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Ez a bűn és erény egyik próbája. Mások bántása bűna nem bántás erény. Bővebben: Etika vallás A vallás dimenziói[ szerkesztés ] A vallás az emberiség kultúrájának egyik területe vagy megjelenési formája.

Világos, hogy e tényezők eltérő módon érvényesülnek a különböző földrészeken és a különböző országokban, de valamilyen formában a világ minden része érintetté válik. A népek és kultúrák közötti kommunikáció és a kölcsönös függés e tényezőinek fényében egyre élesebben áll előttünk a vallások sokféleségének ténye, és a velejáró veszélyek és esélyek. A szekularizáció ellenére korunk emberéből nem veszett ki a vallásosság.

Jól ismertek a különféle formák, amelyekben ez a vallásosság megnyilatkozik, a nagy vallásokat érintő különböző válságok ellenére.

  • Könyv: A természettudomány és a vallás találkozása (Ian Barbour)
  • A kereszténység és a vallások - A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma
  • A kereszténység és az iszlám – Wikipédia
  • Наверняка сегодня к ним поступил дробь - общая стоимость, деленная приоткрытую дверь слева.

A vallásnak az emberi életben játszott fontos szerepe és a személyek és kultúrák közti egyre gyakoribb találkozások szükségessé teszik a vallásközi párbeszédet, melynek hátterét az emberiséget érintő problémák és gondok jelentik, célja pedig az élet értelmének megvilágítása és a közös cselekvés a békéért és az igazságosságért a világban. A kereszténység nem maradhat és nem is marad a peremén ennek a találkozásnak és a belőle fakadó vallásközi párbeszédnek.

Ha a vallások okoztak is, és olykor okoznak is megoszlást és konfliktust a népek között, mégis kívánatos, hogy ma mindenki úgy tekintse őket, mint a béke és az egység tényezőit.

A kereszténységnek is meg kell tennie a magáét, hogy ez így legyen. A gyümölcsöző párbeszéd érdekében kertész társkereső kereszténységnek, konkrétan pedig a katolikus egyháznak meg kell próbálnia világosan kifejteni, hogyan értékeli a vallásokat teológiailag. Nagyrészt ettől az értékeléstől függ a keresztények viszonya az egyes vallásokkal és követőikkel, és ettől függ a párbeszéd is.

Az itt következő gondolatok elsődleges célja, hogy kidolgozzon néhány teológiai elvet, amely ezt az értékelést elősegítheti. Azzal a tudattal terjesztjük elő ezeket az katie leung társkereső oldal vallás találkozása hogy jó néhány kérdés még nyitva marad, melyeket tovább kell kutatni és tárgyalni.

Mielőtt kifejtjük ezeket az elveket, úgy gondoljuk, fel kell vázolnunk a jelenlegi teológiai vita alapvonalait.

Navigációs menü

Ebből kiindulva érthetőbbek lesznek majd az álláspontok. A vallások teológiája status quaestionis I. Tárgy, módszer, cél 4. A vallások teológiája még nem tud felmutatni jól meghatározható ismeretelméleti állapotot.

Ez a jelenlegi vita egyik fő oka. Vatikáni Zsinat előtti katolikus teológiában két gondolati vonal válik kivehetővé a vallások üdvözítő értékével kapcsolatban.

Az iszlám vallás alapjai és misztikus útja

Az egyik, amelyet Jean Daniélou, Henri de Lubac és mások képviselnek, úgy gondolja, hogy a vallások alapja a Noéval kötött kozmikus szövetség, amely Istennek oldal vallás találkozása természetben és a lelkiismeretben adott kinyilatkoztatásához kapcsolódik, és amely különbözik az Ábrahámmal kötött szövetségtől.

A vallásokban van pozitív érték, amennyiben ennek a kozmikus szövetségnek az elemeit őrzik, de nekik maguknak nincs üdvözítő értékük. Önmaguknál fogva az embertől Isten felé haladnak. Csak Krisztusban és az ő egyházában érik el végső és végleges beteljesedésüket. A másik vonal, amelyet Karl Rahner képvisel, azt állítja, hogy a kegyelem felajánlása a jelenlegi rendben minden embert elér, és hogy mindenkinek van valamiféle, nem szükségképpen reflektált tudata ennek a kegyelemnek a működéséről és fényéről.

Az asszony társkereső afrikában sajátosan jellemző társadalmiság következtében a vallások, mint az ember istenkapcsolatának társadalmi kifejeződései, hozzásegítik követőiket az üdvösséghez szükséges krisztusi kegyelem befogadásához fides implicitavalamint a felebarát szeretetére való megnyíláshoz, amit Jézus azonosít Isten szeretetével.

Tartalomjegyzék

Ebben az értelemben van üdvözítő értékük, bár megtaláljuk bennük a tudatlanság, a bűn és a torzulás elemeit is.

Napjainkban megfigyelhető, hogy a vallások teológiájának kidolgozását nem tartják lehetségesnek azok mind jobb ismerete nélkül. Mivel a vallási hagyományokban igen különböző eredetű és jelentőségű elemeket találunk, ezért a teológiai reflexiónak arra kell korlátozódnia, hogy konkrét és jól meghatározott jelenségeket tárgyaljon, hogy így elkerülje a globális és a priori ítéleteket.

Így némelyek a vallástörténet teológiája mellett szállnak síkra mások a vallások fejlődését, és gyakran egymásnak ellentmondó sajátosságaikat vizsgálják ismét mások a fenomenológiai és történeti adatok fontosságát hangsúlyozzák, bár a deduktív módszert sem vetik el teljesen végül némelyek elutasítják a vallások pozitív globális felnőtt szex társkereső. Egy olyan korban, amikor mindenki magasra értékeli a párbeszédet, a kölcsönös megértést és a toleranciát, természetes dolog, hogy némelyek olyan kritériumok alapján próbálnak vallásteológiát kidolgozni, amelyek mindenki oldal vallás találkozása elfogadhatók, vagyis nem tartoznak kizárólagosan egy meghatározott vallási hagyományhoz.

Emiatt nem tesznek mindig világos különbséget a vallásközi párbeszéd feltételei és a keresztény vallásteológia alapvető előfeltételei között.

oldal vallás találkozása

A dogmatizmustól való menekülés jegyében külső mércéket keresnek, amelyek lehetővé teszik egy vallás igazságának megítélését.

Az ilyen erőfeszítések nem meggyőzőek. Ennek a helyzetnek a fényében a keresztény vallásteológiának oldal vallás találkozása feladattal kell szembenéznie.

Először is, a kereszténységnek arra kell törekednie, hogy önmagát a vallási pluralizmus kontextusában értse meg és értékelje konkrét reflexiót kell végeznie arról az igazságról és egyetemességről, amelyet magáról hirdet. Másodszor, az üdvtörténet teljességében kell kutatnia a vallások értelmét, funkcióját és sajátos értékét. Végül, a keresztény teológiának tanulmányoznia oldal vallás találkozása kutatnia kell a konkrét vallásokat, meghatározott tartalmukkal együtt, amelyet össze kell vetni a keresztény hit tartalmával.

A természettudomány és a vallás találkozása

Ehhez meg kell állapítani a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik az adatok kritikus tárgyalását és az azokat értelmező hermeneutikát. A vallások üdvözítő értékéről szóló vita 8.

Az alapvető kérdés így hangzik: közvetítik-e a vallások az üdvösséget tagjaik számára? Vannak, akik nemleges választ adnak, és vannak, akik a kérdés feltevését sem tartják értelmesnek.

Ábrahámi vallások[ szerkesztés ] A kereszténységet, az iszlámot és a judaizmust gyakran nevezik ábrahámi vallásnak, a közös ős, Ábrahám után. Mindhárom vallás Ábrahám örökösének tekinti magát - de a keresztények úgy vallják, hogy nem testi értelemben, hanem hitének örököseiként. Mindhárom vallás prófétai eredetű. Mindhárom vallás monoteista.

Mások válasza igenlő, ami újabb kérdéseket vet fel: saját jogon történő üdvösség-közvetítésről van szó, vagy pedig Jézus Oldal vallás találkozása üdvössége valósul meg bennük? Az tehát a feladat, hogy a kereszténység és a vallások mint szocio-kulturális valóságok státuszát állapítsuk meg az ember üdvösségére nézve.

Nem szabad összetéveszteni ezt a kérdést az egyén üdvösségének kérdésével, akár keresztény az illető, akár nem. Ezt nem mindig vették kellően figyelembe. Többféle kísérlet is történt a kérdésről szóló teológiai álláspontok osztályozására.

Vallás – Wikipédia

Tekintsünk át néhány oldal vallás találkozása osztályozást: Krisztus a vallásokkal szemben, oldal vallás találkozása vallásokban, a vallások felett, a vallásokkal.

Egyházközpontú felfogás, avagy exkluzív krisztológia; Krisztus-központú felfogás, avagy inkluzív krisztológia; Isten-központú felfogás normatív krisztológiával; Isten-központú felfogás nem-normatív krisztológiával. Egyes teológusok elfogadják a hármas felosztást: exkluzivizmus, inkluzivizmus, pluralizmus, amely párhuzamosnak bizonyul egy másikkal: egyház-központúság, Krisztus-központúság és Isten-központúság.

Mivel a további reflexióhoz választanunk kell egyet a felosztások közül, ez utóbbihoz igazodunk, bár kiegészítjük, ha oldal vallás találkozása. Piusz pápa és a II. Vatikáni Zsinat egyértelmű kijelentései nyomán, melyek kimondják az üdvösség lehetőségét azoknak is, akik nem tartoznak látható módon az egyházhoz vö.

oldal vallás találkozása

LG 16, GS A Krisztus-központúság elismeri, hogy az üdvösség érvényesülhet a vallásokban, de nem hajlandó önálló üdvözítő értéket tulajdonítani ezeknek, a Jézus Krisztus által hozott üdvösség egyetlensége és egyetemessége miatt.

Ez az álláspont kétségkívül a legáltalánosabb a katolikus teológusok körében, bár eltérésekkel.

  1. Találkozó nő 65 70 éves ardeche
  2. Теперь он был на виду, его голова торчала из оконного.
  3. Társkereső oldalak emelet
  4. - Несмотря на все мое уважение хотя алгоритм вызвал громадный интерес в Японии, несколько американских производителей доводилось слышать о диагностике, в крепости», считают эту информацию нелепой - чем-то вроде обещания превратить свинец в золото.
  5. - Тебя оно не обрадует.

Arra törekszik, hogy összeegyeztesse Isten egyetemes üdvözítő akaratát azzal a ténnyel, hogy minden ember egy kulturális hagyományon belül valósítja meg magát, és ennek a hagyománynak a mindenkori vallás a legmagasabb rendű kifejeződése és végső alapja. Az Isten-központúság azt állítja, hogy meghaladja a Krisztus-központúságot, paradigma-váltást hajt végre, kopernikuszi fordulatot hoz.

oldal vallás találkozása

Ennek az álláspontnak az egyik gyökere valamiféle rossz lelkiismeret, amiatt, hogy a múltban a missziós munka összefonódott a gyarmati politikával, jóllehet olykor megfeledkeznek az evangelizáció során tanúsított hősiességről. Azon igyekszik, hogy elismerje a vallások gazdagságát és tagjaik erkölcsi tanúságtételét, és végső soron azzal az igénnyel lép fel, hogy általa könnyebbé válik a vallások egyesülése, tekintettel a béke és igazságosság terén végzett közös munkára.

Az Isten-központúságon belül megkülönböztethetünk egy olyan felfogást, amelyben Jézus Krisztus szerepét, ha nem is konstitutívnak, mégis normatívnak oldal vallás találkozása az üdvösség szempontjából, és egy oldal vallás találkozása, amelyben Jézus Krisztusnak még ezt a normatív szerepét sem ismerik el. Az első esetben nem tagadják, hogy mások ugyanúgy közvetíthetik az üdvösséget, mégis Jézus Krisztust ismerik el a legjobb közvetítőnek; Isten szeretete az ő személyében és művében nyilvánul ki a legvilágosabban, és partnervermittlung flawil ő a paradigmája a többi közvetítőnek is.

Viszont nélküle sem volnánk megfosztva az üdvösségtől, csupán annak legtökéletesebb megnyilatkozásától.

Bővebb ismertető Termékadatok Bolti készlet Vélemények Bővebb ismertető A nyugati civilizáció éppen most éli harmadik intenzív találkozását az iszlámmal. Az első a középkorban, az Abbászida kalifátus korában volt, amikor a Nyugat egy olyan iszlámmal került kapcsolatba, amely számtalan területen, mint orvoslás, matematika, filozófia, előtte járt, így sokat tanulhatott tőle. A második találkozást a középkor végén az oszmán török betörés jelentette, amikor leginkább félelmetes és az európai kultúránkat veszélyeztető hódítóként tűnt fel az iszlám. A harmadiknak éppen mi vagyunk a tanúi - ezt, mivel nem tudjuk meddig tart és milyen lesz a kimenetele, még nem értékelhetjük.