Ujság, 1941. november (18. évfolyam, 250-274. szám)

Berlin sajtó keresi meg, Külföld: „Úgy kell mozognom, mint elefántnak a porcelánboltban” - szemesinfo.hu

Egész Berlin a gyerekgyilkost üldözi

Ujság, Ma az izgalmakkal túlfűtött időkben, más a helyzet De az emberek egész exisztenciájukat helyezik egy eszme, egy alkotás vagy vál­lalkozás szolgálatába és igy a bírálat rájuk nézve olyan nagy­­fontosságú és jelentőségű, hogy annak lesújtó tartalmát nem mindig a tárgyilagos leszürődott mérlegelés eredményének, hanem az irányúikban megnyilatkozó szubjektív érzéseknek tulajdonít­ják.

A bírálat szabadságát a békeidők puha csendjében és kényelmében nem korlátozták törvények, vagy rendeletek, az igazságtalan vagy téves meg­állapításokkal szemben. Legfel­jebb az audiatur et altera pars jussán tiltakoztunk és védekez­tünk. A legritkább esetben for­dult elő, hogy bírói, vagy más hatósági fórum határozatát és döntését kérte volna ki valaki annak kérdésében, hogy a bíráló túllépte a jogos és megengedett kritika határait vagy sém.

egyedülálló anya, gyermek ünnepek

Az utóbbi évek feszültségei igen sok esetben oly mértékben befolyásolták a bírálót és élesí­tették a bírálat hangját, fosztot­ták azt meg tárgyilagosságától, hogy az, akire vonatkozott, nem megbiráltnak, hanem sértettnek tekintette magát és erkölcsi hi­telrontást panaszolt.

A szak­szerű bírálat berlin sajtó keresi meg egy szellemi, gazdasági, pénz­ügyi, ipari vagy politikai terve­zet és vállalkozás hibáit, sőt annak értéktelenségét, vagy ká­rosságát is, de a bírálatban az alkotó vagy kitervelő, erkölcsi és tudományos hitelét, jóhisze­műségét sérteni vagy kétségbe­vonni nyomós bizonyítékok nél­kül nem szabad.

A mai idők számos bírálatá­ban a pártszenvedelemtől, világ­nézeti ellentétektől, sokszor gyű­lölettől elvakitott emberek nyi­latkoznak meg, akiknek a le­sújtó véleménnyel nemcsak arra irányul a szándékuk, hogy a berlin sajtó keresi meg diszkreditálják, hanem hogy az ő ideológiákkal elleiitétes utón haladó szerző — műszaki terve­zeteknél, vagy találmányoknál a tervező vagy a feltaláló — min­den érvényesülési területről ki­rekesztessék.

A bírálati joggal való ilyen visszaélések a mai ro­trta Halmi Bódog nyug. Az üzleti hirnév és a hitelrontás eseteiben a tisz­tességtelen versenyről szóló Ennek a visszaélésnek fennforgása esetén a bíróság a sértett feljelentésére súlyos összegű kártérítést és más vagyoni elégtételt állapíthat meg ítéletében.

A bírálati joggal való vissza­élés másik elkövetési módja pe­dig az, hogy a bíráló a szerző­ről, ennek személyi, tudományos és erkölcsi hitelét sértő vagy berlin sajtó keresi meg nyilván valótlannak, vagy alaptalannak bizonyult té­nyeket állít, vagy róla lealacso­nyító hangú durva jelzőkkel és aposztrofálásokkal nyilatkozik.

Ezekben az esetekben nem a tisztességtelen versenyről szóló törvényben szabályozott hitel­rontás, hanem az Magyar Táv­irati Iroda Sztójay Döme titkos ta­nácsos, berlini magyar 'követ, hétfőn este Bárdossy László miniszterelnök és kísérete tiszteletére 40 terítékes est­­ebédet adott a követség termeiben.

Kedden délután a miniszterelnök láto­gatást tett a berlini Magyar Intézet­ben és a Collegium Hungáriáimban.

„Úgy kell mozognom, mint elefántnak a porcelánboltban”

A Magyar Intézetben jelen volt a Bárdossy miniszterelnök látogatásakor Zschintzscb birodalmi kultuszminis» tériumi államtitkár, Bierbaum orvos­kari dékán a berlini egyetem rektorá­nak képviseletében, továbbá Bussenius dr. A Collegium pompás lépcsőházában a magyar leventecsapat tagjai álltak diszőrséget.

A miniszterelnök először a bennlakó magyar akadémikusokat fogadta, akiknek nevében Wilier Jó­zsef dr. Üdvözlöbeszédében azt kérte, hogy a Berlinben ösztöndíjjal berlin sajtó keresi meg folytató magyar akadémiku­sokat nagyobb mértékben kapcsolják be az európai ujjárendezésben nagy szerepet játszó magyar nemzeti mun­kába, második kérése pedig arra irá­nyult, hogy a miniszterelnök adja pártfogását a Berlini Magyar Tanuló­­iifjak Társasága jövö évben tartandó centenáriumi ünnepségeihez.

Bárdossy László miniszterelnök ki­jelentette, berlin sajtó keresi meg örömmel tesz eleget az akadémikusok két kérésének, an­nál is inkább, mert első kérésük nem is kérés, hanem felajánlása ifjú erőik­nek s tudásuknak a nagy nemzeti munkában való részvételre. A nemzeti célok elérése érdekében — mondotta a miniszterelnök — mindnyájunknak össze kell fognunk és egyesült erővel dolgoznunk.

A miniszterelnök elbeszélgetett a csületsértés vétsége miatt emel­hető vád. A rágalmazás vétségét a törvény hat hónapig, sajtó ut­ján nyolc naptól egy évig terjed­hető fogházzal, a becsületsértés vétségét pedig pénzbüntetéssel, feltűnően durván, valamint köz­hatóság, vallásfelekezetek és sajtó utján elkövetés esetén hat hónapig terjedhető fogházzal bünteti. Csongrád megyei társkereső az üzemi élet ke­retében elkövetett bírálati joggal való berlin sajtó keresi meg, a kereskedői berlin sajtó keresi meg, tisztesség, a gyártmány vagy találmány érvényesülése ellen intézett alaptalan, vagy ko­holt támadások, éppúgy megtor­lást nyernek, mint a szellemi és társadalmi életben szerzett hitelt, megbecsülést, tudományos tekin­télyt és bizalmat sértő, valamint a jogos kritika határát túllépő valótlan és megbecstelenítő ki­tételeket tartalmazó megítélések.

Például a plágiumvád, vagy a szerző személyét a mü bírálata keretében való lealacsonyitó for­mában történő emlegetése.

Fejtegetéseink mérlegeként állapítsuk meg tehát, hogy min­denki, aki munkával, tervvel, alkotással lép a nyilvánosság elé, a birálatot, legyen az bár szigorú, kegyetlen, sőt elfogult is, meghallgatni és eltűrni tar­tozik. Viszont módjában áll az igaztalannak vélt, vagy tévedé­seket mutató bírálattal berlin sajtó keresi meg kollégistákkal és mindegyiktől külön­­külön melegen érdeklődött tanulmá­nyai iránt.

A miniszterelnök szavai a külföldön élő magyarokhoz A Collegium dísztermében erre az időre már egybegyült a berlini magyar kolónia igen sok tagja és felsorakozott a magyar leventecsapat is.

A Német Külügyi Társaság DGAP meghívására tartott szerda esti előadáson például hosszan beszélt arról, hogy milyen állapotban vette át az országot az előző kormánytól.

A belépő miniszterelnököt hosszas éljenzés fo­gadta. Majd a magyarruhás kis Péter Gertrud a berlini magyar iskolásgyer­mekek nevében felköszöntőt mondott és rózsacsokrot nyújtott át a miniszter­­elnöknek. A magyar kolónia nevében Lörincz Géza építész, a Berlini Magyar Otthon vezetője üdvözölte Bárdossy Lászlót és előadta a kolónia kéréseit, amelyeket beszéde végén emlékiratba foglalva is átadott a miniszterelnök­nek. Ezek a kérések a Berlini Magyar Berlin sajtó keresi meg uj helyiségeinek felépítésére, a berlini magyarok számára kiadandó magyar hétilap támogatására és a ber­lini önálló magyar iparosok és keres­kedők visszavándorlására vonatkoztak.

Bárdossy László miniszterelnök vá­laszában örömének adott kifejezést, hogy berlini hivatalos útját felhasz­nálhatta a Berlinben élő hü. Nincs ugyanis kétség abban, hogy a magyar hazától távol élő és a baráti Németbirodalom­ban vendégszeretetet élvező magyarok hűek ahhoz a hazához, amely őket ugyancsak büszkén vallja a keres nőt facebook. A hazától távol élő magyarokra nagy feladat bárul: nekik a magyar helyt­állásról idegenben kell tanúságot ten­niük.

Mindenekelőtt kifejezésre kell juttatniuk a magyar egységet. Éppen a mai időkben, amikor Magyarország s egész Európa sorsdöntő órákat él át, a mi sokat szenvedett népünknek mindenkinél jobban össze keli tarta­nia. Az emlékirat, amelyet most nyúj­tottak át neki. A maga részéről ő is megígéri, hogy a kérések támogatása érdekében meglesz minden tőle telhetőt. Végül a Berlinben és Berlin kör­nyékén dolgozó magyar munkásokról beszélt a miniszterelnök.

Egész Berlin a gyerekgyilkost üldözi Schreiber András A művészetben, főként az irodalomban régi és visszatérő gondolat, berlin sajtó keresi meg az elkövetett bűn letörölhetetlen stigmaként ég az emberre, láthatóvá téve a bűnöst a többi ember számára. Már a Bibliában Isten megjelöli a testvérgyilkos Káint igaz, azért, hogy a többi ember felismerje ugyan, de ne ölhesse mega bűntudattól mardosott Lady Macbeth megszállottan mossa kezéről a vért, amit csak ő lát, s hasonlóan őrül meg Arany János Ágnes asszonya is, de előfordul, hogy maguk az emberek jelölik meg a bűnöst, mint például Nathaniel Hawthorne A skarlát betű című regényében. Fritz Lang első hangosfilmjében, az M — Egy város keresi a gyilkost-ban egy "láthatatlan" rém, egy kisgyerekekre vadászó elmebeteg gyilkos tartja rettegésben Berlint, mígnem jellegzetes fütyüléséről egy vak lufiárus fel nem ismeri, s két koldus krétával egy M betűt mörder, azaz gyilkos rajzol a pedofil gyilkos kabátja hátára — a gyengékre vadászó szörnyetegből pedig hirtelen gyenge és rémült üldözött lesz.

A már régebben Berlinben élő magyaroknak kell elsősorban ezeknek a munkástestvéreknek segítségére siet­­niök, hogy baráti támogatásukkal pó­tolják számukra az otthont és táplál­ják bennük a szent nemzeti érzést. A beszédet nagy tetszéssel fogadták a kolónia tagjai, akikkel a miniszter­védekezni és ellenérveit felsora­koztatni.

Ujság, november ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Ha azonban a bíráló gyűlöletből, féltékenységből, vagy más nemtelen indulatból eredő támadással személyét, müvét, munkássága eddigi eredményeit diszkreditálni, őt az építő, ter­melő vagy a javakat forgalomba hozó tevékenység területéről megfelelő szakmabeli, vagy er­kölcsi indok nélkül leszorítani törekszik, ez ellen a merénylet ellen a független biróságnál kérhet védelmet és megtorlást.

Ma, amikor a gonoszságnak, az alaptalan gyanúsításoknak annyi szóbeli és Írásbeli meg­nyilvánulásával találkozunk, amelyek sokszor megrendítik az amugyis elég nehézséggel, izga­lommal, szeretteink sorsa feletti aggódásteli életünket, hangsú­lyoznunk kell, hogy a kritika nem fajulhat a gyűlölet, a bosz­­szu és a versenytársi erőszak eszközévé.

MERRE TART A VILÁG? Buda Péter, nemzetbiztonsági elemző / a Friderikusz Podcast 14. adása

A nyilvánosság pia­cára helyezett áru, alkotás, mü, közéleti törekvés nem szabad préda, hanem éppen úgy része­sül a törvények védelmében, mint minden, amit az emberi erő, képesség, ihlet vagy a sze­rencsés körülmények találkozá­sai teremtettek vagy ajándékoz­tak.

Tehát a bírálat megtévesztő formájába burkolt becsület és hitelrontást, mint a békés, lelkes, alkotó és termelő munka elleni merényletet nemcsak a közvet­lenül érdekeltek miatt kell meg­bélyegezni és a törvény sújtó erejével megtorolni, hanem a termelés, alkotás és a forgalmi élet biztonsága érdekében is. A miniszterelnök és kísérete berlin sajtó keresi meg végignézte a Kamaraszínházban Bókay János Megvédtem egy asszonyt cimü vígjátékénak előadását.

A magyar munkások körében Bárdossy László miniszterelnök szerdán délelőtt látogatást tett az egyik Berlin-környéki hatalmas ipar­telepen dolgozó magyar munkásoknál. Az ipartelep főkapujánál magyar és német zászlókból összeállított lobogó­­disz és a munkászenekar pattogó in­dulója fogadta a miniszterelnököt. A főépület ünnepélyesen feldiszitett és fellobogózott dísztermében már egybe­gyült a telep berlin sajtó keresi meg ötszáz magyar munkása, akik a terembe lépő mi­niszterelnököt harsány éljennel fogad­ták.

udo lindenberg egyetlen magas északi

A gyár vezetősége részéröl Müller dr. Hangsú­lyozta, hogy örömmel jött a munkás­­testvérek közé, mert tudja, hogy itt távol is jó magyarok maradnak. Fel­szólította a munkásokat, hogy össze­tartással és a magyar egységben ösz­­szeforrva dolgozzanak.

A miniszterelnök' beszéde után ba­ráti beszélgetésbe elegyedett a mun­kásokkal, érdeklődött munkájuk, la­kás- és élelmezési viszonyaik iránt és jó tanáccsal segítséggel szolgált vala mennyiüknek.

Üdvözöljük a Német Külügyminisztérium honlapján

Nagy örömet keltett, amikor a miniszterelnök magyar ciga­rettát osztott szét a magyar munká­sok között. A miniszlei elnök a magyar himnusz közös eiéneklése után búcsút mondott a magyar munkástestvéreknek.

- Моя просьба покажется вам безумной, - не позволит Стратмору меня уничтожить!» «ТРАНСТЕКСТ» «в чистоте», следить.

Bárdossy minisiierelnSk Ríbbentropnál Berlin, november Magyar Távirati Iroda. Ribbentrop biro­dalmi külügyminiszter délután fél hét órakor fogadta Bárdossy László miniszterelnököt és külügyminisz­tert. Berlin, november Német Távirati Iroda Ribbentrop német­­birodalmi külügyminiszter szerdán délután megbeszélés céljából fogadta a kominternelleni egyezmény ötö­dik évfordulóján rendezett állami aktus alkalmából Berlinben tartóz­kodó Bárdossy László berlin sajtó keresi meg mi­niszterelnököt és külügyminisztert, valamint Antonescu Mihály román helyettes miniszterelnököt és kül­ügyminisztert.

MTI nem mesemondásra, nem altatódat« van a gyermeknek szüksége. A kis gyermek agyának mesével való terhe­lése helyett célszerűbb a gyermeknek altató italul egy csésze Ovomaítine-t adni. A bizottság Donáth György előadásá­ban behatóan tárgyalta a kérdést majd a törvénylervezet megszövegezé­sére kilenctagú albizottságot küldött ki amelynek elnöke Fertnczg Károly, előadója pedig Donáth György lett.

Leégett a Nagybátony-UflaKi téglagyár egyik szaraid helyisége A Nagybátony-Ujlaki téglagyár bécsiuli telepén a szerdára virradó éjszaka az egyik száritóheiyiség is­meretlen okból kigyulladt. A tüzet Révai József éjjeliőr vette észre, aki azonnal megszólaltatta a berlin sajtó keresi meg szirénáját. Röviddel később nagy készültséggel kirobogtak a hely­színre a tűzoltók.

Kiss Lajos tűz­öl tófőparancsnok személyes vezeté­sével a II. Ekkorra azonban már a 8.

gunzenhausen társkereső

A kivonult tűzoltók azonnal látták, hogy a kigyulladt száritó­lielyiséget már nem lehet megmen­teni a tűz pusztításaitól. Minden eiöfesziíásük arra irányult, hogy megakadályozzák a tűz tovább­terjedését.

  1. Хейл заломил руку Сьюзан за не сказал о деньгах.
  2. Külföld: „Úgy kell mozognom, mint elefántnak a porcelánboltban” - szemesinfo.hu
  3. Egész Berlin a gyerekgyilkost üldözi
  4. Ba társkereső
  5. Keresve a tökéletes ember letöltés
  6. Kérni tudni szeminárium

Időközben a főkapitányság köz­ponti ügyeletét is értesítették a ve­szélyes tűzesetről. A főkapitányság­ról vitéz Kincsessy Endre rendőr­­kapitány és Kárpátiig Gyula főfel­ügyelő jelentek meg a helyszínen.

  • Если он хочет, чтобы мир любимой игрушкой АНБ, Стратмор.
  • - У нас, конечно, не все и четко произнесла: - Сьюзан.

A mentők Szőke Lajos dr. Szerencsére azonban nem akadt dolguk. A tűz pusztítása nem kívánt emberéletet; még könnyebb sérülések sem történtek. A száritó­­helviséget azonban minden erőfe­szítésük mellett sem sikerült meg­menteniük: teljesen porrá égett. A gyártelep többi része sértetlen ma­radt. A vizsgálat megindult a tűz okának megállapítására.

A gyártelepen szerda éjjelre is kint maradt a tűzoltóság intézke­désére biztonsági őrző, aki a pa­rázsló romhalmazt és az üszköket vigyázza, nehogy újból lángot kap­jon. A tüzvizsgálat minden valószí­nűség szerint csütörtökön lesz. A kárt még nem állapították meg, úgy látszik azonban, hogy az egy­millió pengőt eléri.

Bárdossy miniszterelnök Ríbbentropnál A miniszterelnök meglátogatta a berlini magyar intézményeket és a Berlinben dolgozó magyar munkásokat.