Előre, 1955. december (9. évfolyam, 2524-2551. szám)

Látszó capris nagy ember, szemesinfo.hu - Only the Best Free Live Cams

Előre, Horatiu láncú mérnök kőolajipari miniszterhelyettes nyilatkozata 5.

szemesinfo.hu - Only the Best Free Live Cams

Városi és falusi dolgozóink örömmel fogadták az újabb árleszállítás hírét. Mi tette lehetővé az idei második árleszállítást? Dolgozóink lelkes igye­kezete, erőfeszítéseik a népgazdaság minél gyorsabb ütemű fejlesztéséért, a nehézipar kiépítéséért, a közszük­ségleti iparcikkek és a mezőgazdasá­gi termeiés növeléséért. A vajdahu­nyadi óriásiizemtől a legkisebb faluig, a munkásosztály pártjának irányításá­val lendületes országépitő munka fo­lyik mindenütt.

Fogyás közönség

Első ötéves tervünk során dolgozóink mindennapi sikerek­kel, jó munkájukkal bizonyították be, hogy szívügyük a szocializmus felépí­tése. Az árcsökkentésről szóló miniszter­­tanácsi határozat kiemeli, hogy ebben az esztendőben újabb sikereket értünk el a népgazdaság továbbfejlesztésé­ben.

Újságjaink, rádióállomásaink egy­más után adják hírül dolgozóink nagy­szerű munkagyőzelmeit. Az erdőszent­­györgyi hőerőműnél nemrégiben újabb gépcsoport lépett üzembe, Doicestin áramot ad már valamennyi gépcsoport s nemsokára megkezdi termelését a borzesti hőerőmű is.

A békási vizierő­­mü alagutjánál már csak nehány mé­ter választja el egymástól a két élen­járó brigádot. A Magyar Autonóm Tartományban újabb lignitbánya kezd­te meg a termelést.

Az egyes iparágak egymással versengve igyekeznek mi­nél előbb jelenteni a pártnak: elké­szültek ötéves tervükkel.

látszó capris nagy ember

A kötöítáru- és készruhaipar főigazgatósága jelen­tette, hogy az iparág már október vé­gére összértékben befejezte ötéves ter­vét. Tizenegy hónap alatt teljesítették ez évi tervfeladataikat a vegyipar dol­gozói.

látszó capris nagy ember

Mezőgazdasági dolgozóink a tervben előirányzott 9. Évről évre növekednek a pénzbeli felhalmozások. Ebben az esztendőben az egész országot átfogó nagy moz­galom indult a terven felüli felhalmo­zások növeléséért s a mozgalom ered­ményeként újabb százmilliókkal gyara­podott dolgozó népünk közös vagyo­na.

A népgazdaság fejlesztésében el­ért eredményekkel párhuzamosan népi demokratikus államunk mind nagyobb és nagyobb összegeket tud fordítani a gazdasági tevékenység s a társadalmi­kulturális látszó capris nagy ember pénzellátására.

látszó capris nagy ember

Ezeket a sikereket összegezi a mi­nisztertanácsi határozat, amikor hang­súlyozza, hogy a városi és falusi dol­gozók, élükön a munkásosztállyal — a Román Munkáspárt vezetésével — a-r ipari termelés összességében határ­idő előtt, november első felében már teljesítették első ötéves tervüket.

Ezeknek a sikereknek a gyümölcse az idei második árleszállítás. A Mi­nisztertanács határozata értelmében december 5-től kezdve 5—24 százalék­kal olcsóbban vásárolhatunk gyapjú­szövetből készült férfi ruházati cikke­ket, s 5—20 százalékkal olcsóbban női télikabátot, felöltőt kosztümöt és más ruhafélét.

Zsaruk - Erős emberek

Az áprilisi árleszállítás szin­tén lényegesen csökkentette a készru­hák kiskereskedelmi árát. Úgyszintén ebben az esztendőben most már má­sodszor. A kormányhatározat értelmében ol­csóbb leit egész sor más közszükség­leti cikk is. Dolgozóink megelégedéssel fogadták a mostani árleszállítást, mert saját munkájuk, erőfeszítéseik eredményét látják benne.

A határozat rámutat arra. Nincs olyan gyár, vagy üzem, ahol ne lennének ki nem akná­zott lehetőségei a termelés emelésének, tökéletesítésének. Nincs olyan munka­hely. Nincs olyan vállalat, ahol ne lehetne sikerrel alkalmazni a fejlett munkamódszere­ket, az élenjárók tapasztalatait.

Nincs olyan állami gazdaság, kollektív gaz­daság vagy társulás, ahol ne volna ezernyi útja. Nincs egyetlen munkás, vagy dolgozó paraszt, technikus, vagy agronómus. Nagy kiaknázatlan lehetőségeket fe­dezhetnek fel számos üzemben, ha pél­dául alaposan megvizsgálják a terme­lés ütemességének kérdését, valamint a folyamatos műszaki-anyagi ellátás problémáját.

Fogyás vezetett hipnózisban P. Szabó Istvánnal Stagnáló zsírbontás - ezeket próbáltad már?

Az üzemanyagok és más anyagok fogyasztási normájának be­tartása, a munkafegyelem megerősíté­se. Különösen nagy erőtartalékok rejle­nek a szocialista munkaversenyekben.

Csak egyetlen kérdésnek is — például a versenyeredmények folyamatos nyil­vántartása és közlése, az élenjárók népszerűsítése — jobb megoldása, megszervezése komoly hozzájárulást hozhat ahhoz, hogy emeljük a terme­lékenységet és csökkentsük az önkölt­séget.

Nem kevésbé jelentős rejtett erőfor­rások várnak feltárásra mezőgazdasá­gunkban is, az agrotechnikai előírások minél szélesebbkörü alkalmazása, a fejlett termesztési módszerek nagyobb­­méreíü alkalmazása, a mezőgazdasági gépállomány ésszerűbb kihasználása révén.

látszó capris nagy ember

Váltsuk hát tettekké ezeket a nagy lehetőségeket! Szabad házas férfi társkereső, az egész országot átfogó kongresszusi verseny jó alka­lom rá, hogy kiemelkedő munkasike­­rekkei, vállalásaink, fervfeiadataink lelkiismeretes teljesítésévé! Az első ötéves terv nagy müvének betetőzésével, az uj ötéves terv nagy országépitő feladataihoz való jó fel­készüléssel teremtsük meg az előfelté­teleket a dolgozó nép életszínvonalá­nak további emeléséhez.

  • - Ты меня недооценил, сынок.
  • Előre, december (9. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Беккер отчаянно давил на тормоз, и натянул что-то на палец.

A brigádotok teljesítették a II. Még egy év sem telt el azóta, hogy az ifjú brigádosok hozzáfogtak a va­sútépítéshez ezen a két vidéken, ame­lyet a múltban hozzáférhetetlennek tartottak. A brigádosok hegyeket vág­tak át é6 völgyeket tömtek be, 56 ki lomé. Bizonyságát adták ezzel if­júságunk alkotókészségének, a párt, a nép és a haza iránti határtalan, oda­adó szeretetének.

A két vasútvonal létesítése — a szállítási költség csökkentése révén — több mint 7. A Tismana-Zsil vasútvonal lehetővé te­szi a Zsil és Cserna közötti erdővidék óriási famennyiségének elszállítását Tírgu-Jiuba, és az utasszállitás szá­mára is bekapcsolja ezt látszó capris nagy ember vidéket az ország vasúthálózatába.

Mindkét vasútvonal építése rendkí­vüli erőfeszítést és hozzáértést igé­nyelt. A Tismana-Tg. Jiu vonal építé­séhez