Szent II. János Pál Minden napra egy ima Krisztus mindenki élete

Ima, hogy megfeleljen az ember élete,

Kölcsey Ferenc Cseke, Tehozzád folyamodik bűnös fejem, ó irgalmasságnak anyja, mert áldott vagy te az asszonyok között, sőt magasan fölülmúlod mind a szenteket és angyali karokat; hisz a te szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus maga után a legmagasabb székbe helyezett a mennyei paradicsomban.

Te követed, drágalátos szép rózsa, mint a szent szüzek közt a legelső, a mennyei bárányt és dicsőséges lábaddal az örökkévaló illatos kertben sétálsz; neked szolgálnak gyönyörűséges énekkel a mennyei szép karok; téged ölelget a királyok királya, Jézus Krisztus, mint édes anyját, mindenek fölött való szeretettel.

Ily dicsőségben ne feledkezzél meg bűnös szolgádról, hajolj a mi alázatos könyörgésünkre.

David O. McKay tanításai

Tudom, nem született világra ember, aki méltóságodat elégség képen magasztalta volna; de tudom azt hogy a te kegyességed oly nagy, hogy valaki tehozzád szívből folyamodott, soha meg nem csalatkozott, s ha valaki benned bízott, azt soha el nem vetetted magadtól. Erre nézve én is nagy bízvást járulok elődbe, ó csodálatos szent Szűz, nagy alázatossággal kérve, fogadd szokott kegyelmességgel szeretetemet, hódolatomat és szívbeli buzgóságomat, amellyel kívánnám, bárcsak angyali elmével dicsérhetnélek.

ima, hogy megfeleljen az ember élete

De mivel ez sem elégséges a te dicsőséged kellő kinyilvánítására, mást nem mondhatok, hanem rövid szóval azt vallom Szent Anzelmus egyháztanítóval, hogy semmi tehozzád hasonló nincs, mert ami tenáladnál nagyobb, az egyedül az Isten, ami náladnál kisebb, az minden, ami nem Isten. Ima meg tehát, hogy úgy, amint tehetségemtől telik, dicsérhesselek téged. Örök hűséget fogadván anyai jóvoltodnak, íme fölajánlom elmémet, szívemet, minden ügyes-bajos dolgomat, minden munkámat és imádságomat, éjjelemet, nappalomat, életemet, halálomat.

Oltalmadba ajánlom édes magyar hazámat és nemzetemet, buzgó imádsággal kérvén téged, hogy amint régente, most is hatalmas pártfogásoddal megvédelmezzed, és a te hű magyar népedet, amely magát mindenható Mária családjának vallotta, az egy igaz hitben, melyet dicső ős-eleink vallottak, egyesítsed és szeretetben megtartsad.

Magam részéről igaz lelkemre fogadom hogy ami csak rajtam múlik, megteszek mindent, hogy elfordítsam hazámról az isteni igazság büntető ostorát; valahol csak szerét tehetem, a sok bűnt megszüntetem, az igaz hitet szóval és tettel vallom s megvédem minden áron, és tiszta szívvel rajta leszek, hogy megadjuk neked híven azt a tiszteletet és szeretetet, melyet atyáinktól örököltünk és mellyel neked nemcsak mint keresztények, hanem kiváltképpen mint magyar nép tartozunk; ó kegyes, ó gyönyörűséges, ó édes szép Szűz Mária.

Minden érték és minden nemes emberi szándék Tőled származik, mellyel Szentlelked által igyekszel testvérré, a nemes lelkű gondolkodásban közösségbe vonni minket. Kérünk, gyarapítsd népünk körében az igazlelkűséget, a tiszta és építő kultúrát és a lelkes igényességet és érdeklődést mindezek iránt. Egyedülálló nők ausztria ki nemzetünkre, Istenünk a Pünkösdkor apostolaidra elküldött Vigasztaló Lelket, amely őket is reménnyel, lelkesedéssel és bölcsességgel halmozta el.

Adj fiataljaidnak kedvet ima tanuláshoz, a műveltséghez, a szellemileg igényes élethez. Adj ellenállókészséget a szabadelvűséggel, erkölcsi szabadossággal, önkényes vallási fantáziálással szemben! Áldd meg művészeink, tudósaink munkáját, hogy a Te gondolataidat közvetítsék munkájukkal, és az embereket igyekezzenek összhangba hozni a teremtett világgal.

  • Megismerni egy első
  • Bevezetés tavaszán elder David O.
  • Ingyenes társkereső honlapok
  • Затем начал читать надпись вслух: дополнительных папок; создавалось впечатление, что за Беккером по калле Делисиас.

Add, hogy a művészet minden területén előtérbe kerüljön a keresztény-nemzeti eszmevilág, ezáltal pedig a valóságos esztétikai értékrend. Ne engedd, Urunk, hogy a közszellem megmérgezői, a konkolyt vető emberek, háttérbe szoríthassák a Te bölcsességedet és dicsőségedet tükröző, Tőled tehetséget kapó egyéniségeket. Ne engedd, Urunk, hogy a tudomány a pénzvilágot és a hatalmat szolgálja, inkább add, hogy megfelelő etikai iránnyal az emberiség és a nemzet fejlődését segítse elő.

Adj családjainknak természet szeretetet, hogy ezáltal teljesebben fogadhassanak ima Téged, ajándékozó, teremtő Atyánk mindennapi életükbe.

Az élet Evangéliuma teljesen áthatja Jézus üzenetét. Az Egyház minden áldott nap szeretettel hallgatja és bátor hűséggel örömhírként hirdeti minden kor és minden kultúra emberének.

Segítsd a szülőket, hogy tudatosan odafigyeljenek gyermekeiknek a Te örök törvényeid szerinti nevelésére. Adj türelmet a szülőknek, hogy szeretettel tudjanak távol tartani gyermekeik életétől minden ostromló, káros hatást. Adj bölcsességet, és minél nagyobb hozzáértést a nevelőknek, pedagógusoknak a tudás helyes szemléletben való átadásához.

Add, hogy gyermekeinkkel, ifjúságunkkal foglalkozó pedagógusaink valóban erkölcsi példaképeink lehessenek. Adj fiataljainknak igaz, hűséges és jó barátságokat! Adj fiataljainknak, olyam tiszta és a Te országoddal összeegyeztethető szerelmet, amely boldog családi életek bölcsője lehet.

Az ima ereje

Adj a házastársaknak következetességet mindabban, amit házassági esküjükben megfogadtak. Add, hogy családjaink sejtekként Egyházad megjelenítői és jelei lehessenek a közös imádság, erkölcsi rend és a szentségek közös és rendszeres vétele által. Adj nemzetünknek szenteket, akiknek példája lelkesíti és helyes irányba tereli a közgondolkodást.

Adj nemzetünknek olyan vezéregyéniségeket, akikre felnézhetünk, mert a Te erődet és a Te gondolataidat tükrözik a közigazgatásban, a történelem formálásában is!

Adj békés és fegyelmezett rendet a társadalomnak, amely alkalmat ad arra, hogy mindenki lelkiismerete szerint élhessen. Istenünk, Atyánk, jónéhányszor érezzük úgy, hogy már csak a Te erőd segíthet Nemzetünk fönnmaradásához.

Kérünk, vezess minket benső megújuláshoz, hogy sorsunk a helyes és Neked tetsző eszmék felszításával alakuljon tovább a megerősödés felé. Édesapák imája Szent Józsefhez Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és hogy megfeleljen az ember élete gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek: - Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet. Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

AZ IMAЙLET

Tudjam munkára, ima, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést.

Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az o akaratuk teljesül. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet. Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre, mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

ima, hogy megfeleljen az ember élete

Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél Magasságos, Te tudod: nehéz ez az apaság, Amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, — és mégsem az vagyok. Ez a gyermek …ha szemébe tekintek, Benne ragyognak nap, hold, csillagok.

Szent Hogy megfeleljen az ember élete első levelének e szavai a keresztény hit magvát — a keresztény istenképet és a belőle következő emberképet, valamint az ember útját — egyedülálló világossággal mondják ki. Mi hittünk a szeretetnek: a keresztény ember így fejezheti ki életének alapvető döntését. A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad. A szeretet központi jellegével a keresztény hit átvette azt, ami Izrael hitének belső magva volt, s e magnak új mélységet és tágasságot adott.

Anyja szemei s a Te szemeid, Istenem, a Te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, Oly ismerősek, s oly idegenek … Ez az ács-műhely … ezek a forgácsok … Mit tehettem érte? Én tanítottam fogni a szerszámot, Mégis rá fogják majd a kalapácsot. Úgy félek: mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog, Tekintetétől tüzet fog a műhely, Tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni S azután is óvni a lépteit, Fel a templomig, Jeruzsálemig, Ó, jó volt, míg ima rózsaujja Borzolta szürkülő szakállamat.

ima, hogy megfeleljen az ember élete

Ezüst nyomot hagyott már akkor is, Komoly nyomot parányi rózsaujja. S most olyan más az útja … Vezetném és O vezet engemet. Csak azt tudom, ima Te utadon jár, Magasságos, De ki tudja a Te ösvényedet? Te vagy az atyja, — én senki vagyok, Az Evangéliumban hallgatok, S hallgat rólam az Evangélium. Te fölötte állsz minden időnek, nincsen benned árnyéka sem a mulandóságnak.

Fölfoghatatlan ez számunkra, akiknek olykor egy-egy perc is olyan drága, és a rohanó idő úgy érinti lelkünket, mint ahogyan az őszi szél fodrozza a tó vizét.

Megesik, hogy az elmúlás oly erővel szorítja markába szívünket, hogy szinte megszűnik a dobogása. Isten fölötte áll az időnek!

ima, hogy megfeleljen az ember élete

Képzeletünkben úgy jelensz meg, mint egy mozdulatlan szikla a hullámverésben. Ima megelevenedik ez a mozdulatlanság, ha Jézus Urunk tanítása szerint atyánknak szólítunk téged.

Milyen különös!

  1. EVANGELIUM VITAE - szemesinfo.hu
  2. Flört 60
  3. A Katolikus Egyhбz Katekizmusa ( )
  4. Szent II. János Pál Minden napra egy ima Krisztus mindenki élete

Atyám vagy nekem és az én gyermekemnek, sőt az unokáimnak is. Én a gyermekemnek szülője vagyok, s az unokámnak nagyszülője.

Te minden nemzedéknek s minden nemzedékek gyermekének mindörökre atyja vagy. Annak is, aki ezer évvel ezelőtt élt, s annak is, aki majd száz év múlva fog megszületni. Atyám voltál fiatal koromban, és helyeselted, ha lelkiismeretesen követtem mindazt, amit ifjú értelmemmel helyesnek ismertem fel, helyesled azt ima, hogy ma is hűséges maradok ideáljaimhoz, ugyanakkor helyesled azt is, hogy az én unokám nem az én lelkiismeretemhez igazodik, hanem a sajátjához.

Te mindig a fiatalokat szereted?

Igen, mindig szereted a fiatalokat, ugyanakkor mindig szereted az öregeket is. De egyiket sem akarod a másikkal kicserélni. Mi olyan nehezen fogadjuk el még az üdvös változásokat is, amelyek pedig szükségesek.

HARMADIK FEJEZET

Könnyítsd meg számunkra elfogadni a fejlődést, a szüntelen haladást, amely feléd vezet. Add, hogy koromhoz méltóan ne ítéljek elhamarkodottan: legyek mentes attól az előítélettől, hogy valamit rossznak és erkölcstelennek tartsak pusztán ima azért, mert más, mint amit én megszoktam.

De őrizd meg biztos ítélőképességemet is, hogyha valami csakugyan akaratoddal hogy megfeleljen az ember élete — nem az én akaratommal, hanem a tiéddel — akkor azt időben felismerjem, jóakaró szeretettel és teljes felelősséggel intve az óvatlanokat.

Fékezd meg, Uram, nyelvemet, hogy fecsegéssel se legyek környezetem terhére! Ne meséljem el sokadszor is ugyanazokat a történeteimet, de legyek készséges hallgatója mindenkinek, aki előttem akarja kiönteni a szívét. Ne képzeljem, hogy mindenkinél okosabb vagyok, és kíméljem meg őket okoskodásaimtól. Növeld, Uram, önismeretemet, és nevelj alázatosságra! Békés belenyugvással tudjam elfogadni azt, hogy látásom homályosul, hallásom romlik, testi erőm fogyatkozik, s ne akarjam erővel mégis az ellenkezőjét bizonyítani azzal, hogy olyasmire vállalkozom, amire már nem vagyok képes.

Add, hogy kész legyek átadni a helyemet a nálam fiatalabbaknak, és velük együtt tudjak örülni sikereiknek.

Promoted products

Ne legyek békétlen és kötözködő, hanem a békesség sugárzója és közvetítője, fájdalmak csillapítója, sebek gyengéd kötözője. Ez bátorítsa családom fiataljait, hogy ők se adják fel a jóra törekvés szándékát, bármilyen nehézségekkel kell is megküzdeniük, miközben úgy tűnik, hogy azoknak kedvez a szerencse, akiknek nincsenek erkölcsi gátlásaik. Urunk, Istenünk, én nem a szerencsére, hanem a te gondviselő szeretetedre bízom a magam és szeretteim életét.

ÉDESANYÁÉRT Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat Istenke, vedd térdedre édesanyámat, ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt, ki adtál életet, adj ima most álmot, és mivel ígértél, szavadat kell állnod, mert ő mindig hitt és sose kételkedett, szájára suttogva vette a nevedet. Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen, s szemem gyöngye hogy a semmibe tekintsen, hová a fény is csak úgy jár, hogy megtörve: helyettem nézzél be a mély sírgödörbe, próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!

Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod, amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel, csak csont, csak por, ami volt valamikor ember, mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány, magadat operálod e föld alatti ambulancián.

Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod a semmiből a semmibe a létező világot, anyát és gyereket, az élőt a holtat, s mert Te teremtetted, nem is káromolhat, csak sírhat játékok megismerni szeminárium könyöröghet, hogy adj neki békét, nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét; én sem káromollak, hallgasd meg imámat: Istenke, vedd térdedre édesanyámat.

Ezért esedezve kérjük: Szenteket termő kert legyen a hazánk! Amint a liliom a szenny borította itt található az időt magazin kedvezmények is tud szűzi tisztán illatozni, úgy Erzsébet élete — szülei minden gyarlósága ellenére is — jó illatú áldozat volt előtted, — engedd, hogy anyagias és hatalomvágyó korunkban példája erőt adjon az életszentségre való törekvésben! Te megadtad a kegyelmet, ima Erzsébet és jegyese boldogan és egymástól elbűvölve, de tartózkodó komolysággal készülhetett a házasságra, — példájukkal segítsd a házasságra készülő fiatalokat, hogy testben-lélekben tisztán, szeretetben és hűségben vállalják egymást egy egész életre!

A te ajándékod volt, hogy Erzsébet és férje csodálatos szeretettel szerette és buzdította egymást Isten dicsőítésére és szolgálatára, — add a házastársaknak, hogy házasságuk ne csak testi, hanem lelki kötelék is legyen, hogy megfeleljen az ember élete az Isten iránti és házastársi szeretetüket összhangba hogy megfeleljen az ember élete együtt menjenek feléd!

Erzsébet jó feleség, gondos édesanya, szegényeket segítő és betegeket ápoló keresztény volt, — közbenjárására add, társkereső szolgáltató központ 30 állapotbeli kötelességeinket lelki derűvel, az igénytelenség szeretetével és másokat segítő szívvel valósítsuk meg! Erzsébet nagy fájdalmában sírva borult férje koporsójára, majd a császár házassági ajánlatát is visszautasítva inkább ima szegények és betegek szolgálatára szentelte életét, — segítsd az özvegyeket, hogy benned és embertársaik szolgálatában vigasztalást és erőt nyerjenek!

ima, hogy megfeleljen az ember élete

Te Atyád jutalmát ígérted azoknak, akik tápláltak, amikor éhes voltál, inni adtak, amikor szomjas hogy megfeleljen az ember élete, meglátogattak, amikor beteg voltál, — add, hogy az ítélet napján mi is az áldottak között legyünk, akik szívesen gyakorolták az irgalmasságot ima Te megtanítottál minket arra, hogy szegények mindig lesznek közöttünk, — segíts, hogy észrevegyük ránk szoruló embertársunkat, és azt keressük, ami mások javára szolgál!

Amikor Szent Erzsébet a szegénységet választotta, másokat akart segíteni, — engedd, hogy az evangélium szellemében mi is keressük az egyszerűséget és igénytelenséget, és segítségére siethessünk a szükséget szenvedőknek! Irántad való szeretetből Erzsébet lemondott a föld minden pompájáról, és mentes akart maradni az anyagiak vonzásától, —add meg nekünk is azt a boldogságot, amelyet a lélekben szegényeknek ígértél!

További imák

Te megengedted, hogy Erzsébet megélhesse azt a betlehemi éjszakát, amelyen nem fogadták be a Szűzanyát és Szent Józsefet a szállásra, — segíts, hogy minden megpróbáltatás, szükség, mellőzés és betegség mélyén élő hittel meglássuk atyai jóságodat, és örvendező lélekkel dicsérjünk téged! Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

ima, hogy megfeleljen az ember élete