Választékok tárháza

Emberek tudják dinslaken

Az évszázad árvize pusztít Németországban, már több mint százan meghaltak | hu

Ifjúmunkás, 5. Nyárbúcsúztató, ősz­­köszöntő idő volt. Kiadós, még nyáriasan langymeleg, de már az őszt jelzőén sűrű, aprósze­­mő esők áztatták, feketítették a hántatlan tarlókat, a gyepesedő, jcideje járatlan dülőutakat, a dús termésű, de töretlen kukori­cásokat.

A krumpliszár is elszá­radt már régen, a nagy gumók szinte dagadtak ki a fészkek­ből.

A Hausengel Holding AG szervei

De senki sem törte a ku­koricát. Gazdag, de élettelen, kihalt birodalom ké­pét mutatta a határ. Háború volt Egy szép napon aztán vége­láthatatlan menetoszlopokban a falu határában megjelentek a szovjet hadsereg csapatai.

jerry springer ismerkedés megjelenítése ingyenes társkereső 50+

Fel szabadult örömmel, megköny­­nyebbülésse! A falu végén izgalomtól, örömtől kipirult arccal néztük a menetoszlopban átvonuló, vö­­róscsiUagos katonákat, amikor egyszer csak néhány falusi asz­­szony rendbontást idézett elő a meneloszlopban: hatalmasra nőtt, pirosbarnára sült paraszt­kenyereket igyekeztek ráerősza­kolni a szabályszerűen menete­lő, szóval, kézzel szabadkozó tisztekre, katonákra.

A Hausengel Holding AG szervei

Mondták, kézzel is magyarázták: van ne­kik kenyerük elég, köszönik szépen. Dehát, amit az asszo­nyok egyszer a fejükbe vesz­nek Ha már egész vagy fél­kenyeret senki sem fogad el, szelni kezdték a hatalmas ka­réjokat, s így nyomták a kato­nák kezébe, zsebébe, oldaltás­kájába.

Azok meg, hogy vala­mivel viszonozzák a kedves gesztust, a komiszkenyereket kezdték cserébe adni Nézegette, forgatta, csóválgatta a fejét, nagyon vas­tag volt a vas éle.

Aztán - mintha az volna legsürgősebb munkája - szépen, ügyesen ki­élezte.

Használt autóalkatrészek beszerzése

Azóta is, valahányszor a ro­mán és a szovjet nép barátsá­gáról olvasok vagy írok, vala­hogy mindig ez a két kis, lát­szólag jelentéktelen emlék jut eszembe. Most is, hogy Hruscsov elv­társnak és Gheorghiu-Dej elv­­társnok a kremli nagygyűlésen a román-szovjet barátságról mondott szavait olvasom, a ren­geteg és sokkal, de sokkal na­gyobb példák, tények között - nem tudom miért - ez jutott elő­ször eszembe.

Közös érdekek, közös cél: a szocializmus és a megtanulni újra flört felépítése, a nagy marxi­lenini tanitás egyesít bennünket. Ez a barátság, amelynek mély és erős, kitépheteflen gyö­kerei vannak, nehéz időkben re­ménységünk és támaszunk, se­beinkre gyógyrr volt, népi, szo­cialista vívmányainknak pedig legszilárdabb kötőanyaga.

Ti­zenhét esztendeje szabad, im­már szocialista életünk virágai e nagy barátság napfényében virulnak és illatoznak. Emberek tudják dinslaken kom­munisták szavát követő népünk nagy vívmánya, emberek tudják dinslaken - mint Gh. Es mert ilyen erős kötelé­kek fűzik egybe a szocialista országok nagy családját, ezért vagyunk leqyőzhetetlenek Mag Péter OlO Dinslaken NSZK lakói felháborodással tiltakoznak az újabb Bundeswehr-lőtér létesítése ellen.

  1. Szexuális találkozóhelyek
  2. Nő keres férfit házasság szenegál
  3. Ifjúmunkás, (5. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  4. Használt autóalkatrészek beszerzése AutoScout24 ·

Bukarestben a diáksajtó képviselőinek nemzetközi szemi­náriumán résztvevő külföldi újságírók, szerkesztők megte. Több emberek tudják dinslaken negy­ven ország, valamennyi föld­rész diákságának a nevében összegyűlt képviselők sokol­dalú vitát folytatnak a diák­sajtó szerepéről, a különböző országokban működő demokra­­tikus diákszervezetek sajtó­szerveinek munkájáról emberek tudják dinslaken iel­udau óról A szervezők — az RNK Di­ákegyesületeinek Szövetsége és a Nemzetközi Diákszövetség — mindent megtettek annak ér­dekében, hogy a különböző fi­lozófiai, politikai és vallási meggyőződésű diákszerkesztők hasznos eszmecserét folytat­hassanak, elmélyíthessék a kü­lönböző szervezetek és sajtó­szervek közötti együttműkö­dést, szorosabbra vonhassák kapcsolataikat és a leszűrt ta­nulságokkal felvértezetten ha­tékonyabban kapcsolódhassa­nak be az emberiség békéjének a megóvásáért folyó harcba, a népek közötti kölcsönös megér­tés eszméinek terjesztésébe.

A szeminárium részvevői a munkálatok során, a rendelke­zésükre álló dokumentumok alapján, valamint személyes kapcsolataik révén megismer­kedhetnek azokkal a nagy­szerű lehetőségekkel, amelye­ket pártunk bölcs politikája, népi demokratikus rendszerünk messzemenő gondoskodása te­remt meg az egyetemek és fő­iskolák hallgatói számára. Az előadást követő vita so­rán különböző sajtószervek szerkesztői fejtették ki véle­ményüket. A diáksajtó szerkesztőinek szemináriuma értékes munkát fejt ki.

Az évszázad árvize pusztít Németországban, már több mint százan meghaltak

Valamennyi felszóla­lást figyelemmel követnek a részvevők, valamennyi kifej­tett gondolat körül építő, a kitűzött cél elérését elősegítő vita alakul ki. A diákszer kész­­tök fáradhatatlanul kérdések­kel ostromolják egymást, rész­letkérdéseket világítanak meg.

singlerisen bécs igyekszem egy takarítónő casablanca

Ez a tény is bizonyítja, hogy a szeminárium építő szellemben fejti ki tevékenységét, választ igyekszik találni a világ diák­ságának legfontosabb problé­máira. A nyugatnémet kém banditák kártevők, revanslovagok és kardcsörtetök — ame­rikai háborús uszító gyámjaik­kal egyetemben — kellemet­len meglepetésre ébredtek va­sárnap reggel : becsapták orruk előtt emberek tudják dinslaken könnyű kémkedés és zavarkeltés kapuját.

Eddig, mint ismeretes, teljesen szabadon, minden ellenőrzés nélkül lehetett átlépni emberek tudják dinslaken két Ber­lin közötti úgynevezett zónaha­­tárt. A kiadott rendelkezés ér­telmében az NDK polgárai ez­után csak erre vonatkozó külön­leges engedéllyel mehetnek át Nyugat-Berlinbe.

Nyugat-Ber­­iinből a bonni államba és vi­szont.

LEGÚJABB HÍREK

Nyugat­­berlini állampolgárok személy­azonossági igazolványuk fel­mutatásával minden kü'ön en­gedély nélkül beléphetnek a demokratikus Berlin területere.

Az NDK gátat emelt a Olyan rendelkezésről van te­hát szó.

a német single hitparade 1985 chat nokkel

Miért szisszentek hát fel mégis a nyugat-berlini és bonni reak­ciós vezető körök? Miért hallatnak vészkiál­tásokat és követelnek gazdasá­gi szankciókat szövetségeseik­től is?

A választ erre a kérdésre megkapjuk a cikkünk bevezető­jében elmondottakban. Jegyezzük meg. Amikor pedig a legújabb szovjet javaslatok a német bé­keszerződésnek és a nyugat-ber­lini abnormális helyzetnek zá­ros határidőn belül való rende­zését helyezték kilátásba, a bonni és nyugat-berlini körök még veszettebb aknamunkába kezdtek.

férfiak szexre keresnek nőket ülés nő gozee

Gdj'Uk: az NDK gazdaságának aláaknázá­­sa és zavarkeltés. S mielőtt — éppen a békeszerző­dés aláírásával — még jobban megnövekszik az NDK nemzet­közi tekintélye. A farkasok üvöltöznek — de senki sem ijed meg tőlük.

Mind az NDK polgá­rai, mind pedig Nyugat-Berlin lakosságának túlnyomó többsé­ge helyesléssel s a legnagyobb nyugalommal iogadta az NDK kormányának rendelkezéseit. A forgalom a megszabott és ellen­őrzött átkelési pontokon zavarta­lanul bonyolódik le, s az élet a rendes mederben folyik tovább, Bonn prüszköl, de imperialista szövetségesei nem sok hajlan­dóságot mutatnak arra, hogy a puszta tiltakozáson kívül bár­mit is tegyenek.

Még a békeszerződésre vo­natkozó szovjet javaslatok te­kintetében is egyre több nyuga­ti politikns és köziró száll sík­ra a tárgyalások gondolata mel­lett. Sőt, legújabban — nyílván a közvélemény hatása alatt és a szövetséges országokbeli han­gulatra való tekintettel emberek tudják dinslaken ma­ga Erhard nyugatnémet gazda­sági miniszter is.

Igaz, egy fecske még nem csinál tavaszt. Hi­szen ugyanakkor számos kard­csörtető és uszító nyilatkozat hangzott el a bonni kormány­körök és többé-kevésbé felelős poszton levő angol és főként amerikai politikusok részéről. De a béke érdeke, a német nép érdeke is azt diktálja, hogy ke­rekedjék felül a józan ész.