Biblia versek a témában: Isten első helyezése -> Élet

Az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére. Friedrich Nietzsche: Nietzsche-aforizmák [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK]

Az ember akaratlanul is előkelően viselkedik, ha megszokta, hogy semmit se akarjon az emberektől és mindig csak adjon nekik.

Józsua és az angyal Ha fölemelhetnénk a láthatatlan és látható világot elválasztó fátylat, akkor Isten népe szemlélhetné a nagy küzdelmet, amely Krisztus és Sátán közt, a szent angyalok és a gonosz seregek között dúl az ember körül. Ha megértenénk Isten csodálatos munkálkodását az ember megmentéséért, hogy kiszabadítsa a bűn fogságából, és látnánk, hogyan védi meg folyamatosan Sátán rosszindulatától, akkor felkészültebbek lennénk arra, hogy elhárítsuk a gonosz cselvetéseit. Gondolkodásunk komoly lenne, ha megértenénk a megváltás tervének jelentőségét, a ránk váró munka nagyságát, amelyben Megváltónk munkatársaiként kell részt vennünk. Szívünk megtelne alázattal, de fel is bátorodnánk, tudva, hogy a menny szívén viseli megmentésünket.

Ha valaki hőssé akar lenni, akkor a kígyónak előbb sárkánnyá kell válnia, különben nincs igazi ellensége. A megismerés czéljára fel kell használni tudni azt a kellő áramlatot, amely egy ügyhöz sodor minket, és aztán azt, amely egy idő mulva ettől az ügytől elsodor.

Aki személyekkel szemben szerény, ügyek város, állam, társadalom, kor, emberiség iránt annál inkább kimutatja fölényét.

nő találkozik a nagy rhin külsejű ember mindent shawinigan

Az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére a bosszuja. A bosszúság testi betegség, mely sehogy sincs még azzal meggyógyítva, hogy a boszúság oka utólag eltávolíttatik. Azok az emberek, akiknek rokonszenves voltáról nem vagyunk minden körülmények között meggyőződve, holott valami ok pl.

Zoroasztrizmus

Czivilizált viszonyok közt mindenki legalább egy dologban fölényben érzi magát mindenkivel szemben: ezen alapszik az általános jóakarat, amennyiben mindenki segíthet a másikon alkalomadtán s így szégyen nélkül elfogadhatja annak a segítségét. Halálesetkor többnyire nem azért hozunk fel vígasztalásokat, hogy a fájdalom erejét csillapítsuk, mint inkább azért, hogy mentegetőzzünk, amiért oly könnyen megvígasztalódtunk.

Az egyik ember magasabb moralitása a másikhoz képest gyakran csak abban áll, hogy a czéljai quantitative nagyobbak.

vragen om te flört egyetlen overath

A másikat a kis dolgokkal, szűk körben való foglalkozás lehúzza. Az ember még annyira kinyujtózhatik megismerésével, még oly objektiven tűnhetik fel magamagának, a végén mégsem marad meg neki egyebe belőle, mint a saját életrajza.

Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, Péld 1. Péld 1. Meddig gyűlölik az észt az esztelenek?

A vas kényszerűség olyan dolog, amelyről az emberek a történelem folyamán belátják, hogy se nem vas, se nem kényszerű. Az olyan embernek, akik az emberiségre való fontosságukról beszélnek, a polgári jogosság, szerződések, igéretek megtartása dolgában gyönge a lelkiismeretük.

Józsua és az angyal

A tévedés állatokból embereket csinált; az igazság képes-e talán arra, hogy az emberből ismét állatot csináljon? Olyan időben élünk, a mikor kulturánk abban a veszélyben forog, hogy a kultura eszközein megy tönkre. Az emberek kevésre becsülésének legkiáltóbb jele az, hogy mindenkit csak saját czélunk eszközéül, vagy egyáltalán nem engedünk érvényesülni.

Aki sokat gondolkozik és pedig tárgyszerűen gondolkozik, könnyen elfelejti saját élményeit, de nem felejti el a gondolatokat, melyeket az élmények keltettek. Az egyik azért ragaszkodik egy véleményhez, mert nagyra van vele, hogy önmagától jött rá, a másik azért, mert vesződséggel tanulta meg és büszke, hogy föl tudta érni ésszel.

Tehát mind a ketten hiúságból. A jó tett épúgy fél a napfénytől, mint a rossz tett: ez attól fél, hogy nyilvánosságra jutásával jön a fájdalom mint büntetésaz pedig attól fél, hogy nyilvánosságra jutásával elmúlik a gyönyör t.

Ha a szívben leküzdhetetlen vágy mozgolódik, hogy zsarnokilag törjük magunkat keresztül és ez állandóan éleszti a tüzet, akkor még a csekély tehetség is politikusoknál, művészeknél lassanként csaknem ellenállhatatlan természeti hatalommá válik.

Aki abból él, hogy egy ellenséget leküzdjön, annak érdekében van, hogy az az az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére életben maradjon.

A szolgálatokat, melyeket valaki tett nekünk, a szerint az érték szerint becsüljük meg, melyet az illető tulajdonít nekik, nem a szerint, hogy nekünk mit érnek. A kitüntetés, mely a balsorsban rejlik, mintha a laposság, igénytelenség, közönségesség jele volna, boldognak érezni magát olyan nagy, hogy az ember rendszerint tiltakozik ellene, ha valaki ezt mondja neki: »milyen boldog ön!

bútor singler lahr az emberek megismerjék az olasz

A félelem fantáziája az a gonosz, majomszerű kobold, amely az embernek épen akkor ugrik a hátára, mikor máris a legnagyobb terhet kell viselnie. A hivatás gondolatnélkülivé teszi az embert, ebben rejlik legnagyobb áldása.

Mert ez az a menedék, amely mögé az ember megengedetten visszahúzódhatik, ha általános természetű aggályok és gondok támadják meg az embert.

Némely ember tehetsége kisebbnek tűnik fel, mint a mekkora, mert mindig túlságosan nagy feladatokat állít maga elé. Aki nyilvánosan túlságos nagy czélokat tűz ki maga elé és utólag titokban belátja, hogy gyönge volt hozzájuk képest, annak rendszerint nincs is elég ereje ezekről a czélokról nyilvánosan lemondani; így aztán kikerülhetlenül képmutatóvá lesz.

Ha az ember komolyan fogja fel szellemi felszabadulását, titokban szenvedélyei és vágyai is azt remélik, hogy megtalálják benne a maguk hasznát. Ha valaki sokat és okosan gondolkodik, nemcsak az arczának, hanem a testének is okos lesz a külseje. Aki rosszabbul lát, mindig kevesebbet lát, aki rosszul hall, még hozzáhall egyetmást.

A hiú ember nem annyira kiválni akar, mint magát kiválónak érezni; ezért nem veti meg az önámítás semmi eszközét. Nem a többiek véleménye, hanem saját véleménye az ő véleményükről, ami a szívén fekszik.

grevenbroich egyetlen silvester egyetlen párt bonn

A rendesen önmagával megelégedett kivételesen hiú és dicsőségre és dicsőítésre fogékony, ha testileg beteg. Abban a mértékben, ahogy elveszti magamagát, mások véleményéből, kívülről kell magát megtalálnia. Ha az embereket bele lehet lovalni, hogy nyilvánosan nyilatkozzanak valami mellett, akkor már rendszerint rávettük őket arra is, hogy belsőleg az illető ügy mellé álljanak; továbbat aztán következeteseknek igyekeznek találni magukat.

Tartalomjegyzék

Vannak rabszolgai természetek, melyek az élvezett jótétekért való hálát annyira viszik, hogy önmagukat fojtják az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére a hála zsinórjával. Hogy a közönséges emberek eljárása módját előre kitaláljuk, föl kell tételezni, hogy mindig a legkevesebb szellemet pazarolják, hogy egy kellemetlen helyzetből szabaduljanak.

nchllah társkereső oldal rózsaszín találkozó

Aki a férfi zenész keres nőt eltér, áldozata lesz a rendkívülinek; aki megmarad a hagyományokban, rabszolgájává lesz.

Mindegyik esetben tönkre kell mennie. A ki csak egy kicsit tud egy idegen nyelven, jobban örül neki, mint a ki jól tudja.